transparència

POLÍTICA DE TRANSPARÈNCIA

 

El Vila-real BC, sent una entitat sense ànim de lucre, està subjecte a una sèrie d’obligacions normatives en relació a la transparència i la difusió d’informació sobre la seua activitat i la seua relació amb l’entorn. Per assegurar el compliment normatiu en aquest àmbit, l’entitat du a terme una sèrie d’accions, entre les quals s’inclouen:

Elaboració i publicació de la memòria anual d’activitats i el compte anual de resultats: L’entitat elabora i publica anualment una memòria d’activitats i un compte de resultats que reflecteixen de manera detallada la seua activitat i la seua situació financera. Aquests documents són accessibles per a qualsevol persona interessada a través de l’assemblea general anual i altres mitjans de difusió.

Desenvolupament i adopció d’un codi ètic: El Vila-real BC ha desenvolupat un codi ètic que estableix els valors, principis i compromisos que regeixen la seua activitat. Aquest codi ètic és un document públic que està disponible en la pàgina web de l’entitat i en altres mitjans de difusió.

Pla d’igualtat: L’entitat compta amb un pla d’igualtat que estableix mesures per a garantir la igualtat d’oportunitats i tracte entre dones i homes en tots els àmbits de la seua activitat. Aquest pla d’igualtat és un document públic que està disponible en la pàgina web de l’entitat i en altres mitjans de difusió.

Protocol d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe: L’entitat compta amb un protocol que garanteix l’actuació en aquests casos. Aquest pot consultar-se a la web de l’entitat.

Auditories: Periódicament, l’entitat du a terme auditories per garantir el compliment normatiu i establir accions de millora de les seues pràctiques i processos interns. Els resultats d’aquestes auditories, seguint el protocol de transparència adoptat, es faran públics a través dels canals de comunicació habituals del Club.

El Club posa a disposició de tots el ciutadans uns canals de comunicació per donar resposta a qualsevol sol·licitud d’informació, com són la pàgina web, les xarxes socials de Facebook, Instagram, Twitter, el correu electrònic, així com la possibilitat d’acudir a l’assemblea general que es celebra tots els anys.

CODI ÈTIC

 

El Vila-real BC té com a objectiu principal promoure la pràctica esportiva del bàsquet i fomentar els valors positius que aquest esport transmet, com la solidaritat, l’esperit d’equip, el respecte i la tolerància. Amb aquesta finalitat, s’ha elaborat aquest Codi Ètic que tots els membres del club han de conèixer i complir:

Respecte a la normativa esportiva: El Vila-real BC es compromet a complir amb la normativa esportiva i a fomentar el joc net i la competició saludable. Tots els membres del club han de respectar les normes de joc i les decisions arbitrals.

Respecte als altres membres del club: Tots els membres del Vila-real BC han de respectar i valorar la tasca dels altres membres del club, incloent entrenadors, jugadors, pares i altres voluntaris, del propi club com del contrari. S’ha de mantenir una actitud respectuosa i tolerant cap a tothom.

Integritat personal: Els membres del Vila-real BC han de mantenir una conducta ètica i respectuosa amb el seu entorn, tant dins com fora del camp de joc. S’ha de evitar qualsevol comportament violent, agressiu o discriminatori.

Compromís amb l’equip: Tots els membres del Vila-real BC han de mostrar un compromís amb l’equip i amb la seva tasca, així com amb el club en general. S’ha de mantenir una actitud positiva i col·laboradora amb els companys i amb els entrenadors.

Dignitat: Els membres del Vila-real BC han de mostrar una actitud digna i respectuosa envers el seu equip, els rivals i els àrbitres. S’ha de mantenir el fair play i el respecte en tot moment.

Protecció de la imatge del club: Tots els membres del Vila-real BC han de vetllar per la imatge del club i evitar qualsevol acció que puga perjudicar la seva reputació. S’ha de mantenir una conducta exemplar tant dins com fora del camp de joc.

Confidencialitat: Tots els membres del Vila-real BC han de mantenir la confidencialitat sobre les qüestions relacionades amb el club, així com respectar la privacitat dels altres membres del club.

Responsabilitat social: El Vila-real BC es compromet a fomentar la responsabilitat social dels seus membres i a contribuir a la millora de la societat en la qual està immers. S’ha de promoure l’educació en valors i la solidaritat envers els altres.

En cas que algun membre del club no complisca aquest Codi Ètic, el club es reserva el dret de prendre les mesures que considere oportunes per garantir el benestar dels altres membres.

Esperem que tots els membres del Vila-real BC seguisquen el Codi Ètic i ajuden a promoure uns valors esportius saludables i positius.

PLA D'IGUALTAT

 

Objectiu general

L’objectiu d’aquest pla d’igualtat és garantir que totes les persones que formen part del Vila-real BC tinguen les mateixes oportunitats, independentment del seu gènere.

 

Mesures per a la igualtat de gènere

El Vila-real BC es compromet a dur a terme les següents mesures per a garantir la igualtat de gènere:

 

Fomentar la participació activa de les dones en tots els àmbits del club.

Promoure la igualtat d’oportunitats en la formació i l’accés a llocs de responsabilitat.

Establir mesures per a previndre i sancionar l’assetjament sexual i per raó de gènere.

Sensibilitzar a totes les persones que formen part del club sobre la igualtat de gènere i els valors del respecte, la tolerància i la diversitat.

Establir mesures per a conciliar la vida personal, laboral i esportiva de les dones que formen part del club.

Seguiment i avaluació

El Vila-real BC es compromet a realitzar un seguiment i avaluació anual de les mesures adoptades per garantir la igualtat de gènere. A més, es durà a terme una revisió del pla d’igualtat cada dos anys per assegurar la seua efectivitat i actualització.

 

Difusió i comunicació

El Vila-real BC es compromet a difondre el pla d’igualtat i les mesures adoptades a través dels seus canals de comunicació habituals, amb la finalitat de sensibilitzar a la societat sobre la importància de la igualtat de gènere en l’esport i en la vida en general.

 

Responsabilitats

La responsabilitat de dur a terme aquest pla d’igualtat recau en tota la direcció del Vila-real BC i en totes les persones que formen part del club, ja que totes i tots som responsables de promoure la igualtat de gènere en l’esport i en la societat en general.

PLA D'ASSETJAMENT LABORAL

Aquesta organització manifesta el seu rebuig absolut i la tolerància zero davant de qualsevol classe de manifestació enquadrable com a assetjament laboral. És per això que es vetlarà per generar entorns laborals saludables, exempts de tota mena de violència o altre tipus de conductes que puguen constituir una situació d’assetjament.

Accés al document

CONTACTE

direcció postal

Plaça La Vila, 3 Bustia 2 - Vilareal - 12540 - Castelló

telèfon

Tel. 690 132 133

correu electrònic

info@vila-realbc.com